PLANXES DE SURO (SENCERES, RETALLADES,
PLANES O CÒNCAVES)

HGVJH

 

 

APLICACIONS:

 • Aïllant tèrmic, acústic amortiment, capa de resistència.
 • Per reduir el pes dels elements
 • Qualsevol forma (CNC)

 

 

TAPS DE SURO

HBJB

 

TIPUS DE TAPS:

 •  Vi tranquil (natural, aglomerat, tècnics)
 •  Vi escumós (1 o 2 discos, aglomerats)

REUTILITZACIÓ:

 •  Reutilitzat sencer
 •  Triturat, granulat

 

GRANULAT (RETALLS, PELAGRÍ, REBUIG, CREMAT, TAPS USATS) I REGRANULAT (RETALLS D’AGLOMERAT)

ASSAD

 

APLICACIONS:

 • Aïllant tèrmic i acústic, omplir espais, mescla amb formigó o capa de resistència sota el parquet.
 • Per reduir el pes dels elements de construcció o per blocs / parets

Granulometria (0,25 – 22,4mm) i densitat (70-90 kg / m3)

 

AGLOMERATS

asdadAGLOMERAT: Produït a partir de residus del processos de fabricació.
APLICACIONS:
Construcció civil (revestiments, aïllant …)
Indústria (automòbil, aeronàutica …)

AGLOMERAT EXPANDIT: Resultat del aglutinat del granulat de suro pelagrí o de baixa qualitat, sotmès a un procés d’aplicació de T i P mitjançant vapor. Producte natural que no fa servir aglutinants sintètics.
Negre tèrmic (5-22 mm i 115 kg / m)
Negre vibràtic (170 kg / m)
Negre acústic (5-10 mm i 95 kg / m)

PLAQUES D’AGLOMERAT NEGRE DE SURO DENSIFICAT: Més dens i amb propietats físico-mecàniques diferents (panells separadors, parquet, aïllament anti-vibracions i falsos sostres …)

aas

AGLOMERATS DE POLS DE SURO SENSE COLES: Els compostos químics del suro es polimeritzen com a aglutinant.

SANDVITX D’AGLOMERAT NEGRE AMB FIBRES NATURALS O ALTRES MATERIALS (Fibra de coco, neoprè)

PANELLS AGLOMERATS: Sobre fusta, MDF, alumini i altres materials (mobles)

 

 

ALTRES FORMATS

ADASCOMPÒSITS
Amb resines sintètiques / naturals
Amb goma (juntes, parquet, antivibració)
Amb residus de cartró (rajoles, antivibració, parquet)

CORKGEL (silicona + suro natural granulat)

POLS DE SURO (aplicacions mèdiques o energètiques)

LLANA DE SURO
(farciment matalàs, sofàs, coixins)

PAPER DE SURO
(decoració, moda)

SURO TÈXTIL
(marroquineria, moda)

 

SHEETS OF CORK (WHOLE, CUTTINGS,
FLAT OR CONCAVE)

 

 

APPLICATIONS:

 • Thermal insulation, acoustic quieting, layer of resistance
 • To reduce the weight of the items
 • Any shape (CNC)

 

 

CORK STOPPERS

 

TYPES OF STOPPERS:

 •  Still wine (natural, agglomerate, technical)
 •  Sparkling wine (1 or 2 discs, agglomerates)

REUSE:

 •  Complete reuse
 •  Ground, granulated

 

GRANULATED (CUTTINGS, VIRGIN CORK, BURNT, USED CORK STOPPERS) AND REGRANULATED (CUTTINGS OF AGGLOMERATE)

 

APPLICATIONS:

 • Thermal and acoustic insulation, filling spaces, mixed with concrete or layer of resistance under parquet flooring
 • To reduce the weight of construction items or for blocks/walls

Granulometry (0.25 – 22.4 mm) and density (70-90 kg/m3)

 

AGGLOMERATES
AGGLOMERATE:  Produced with waste from manufacturing processes.
APPLICATIONS:
Civil construction (coverings, insulation, etc.)
Industry (automobiles, aeronautical, etc.)

EXPANDED AGGLOMERATE:  The result of agglutinating virgin or low-quality cork granulate, subject to a process of applying temperature and pressure using steam. A natural product that does not use synthetic agglutinates.
Black thermal cork (5-22 mm and 115 kg/m)
Black antivibration cork (170 kg/m)
Black acoustic cork (5-10 mm and 95 kg/m)

SHEETS OF BLACK DENSIFIED AGGLOMERATE CORK:  Denser and with different physical and mechanical properties (separating panels, parquet flooring, antivibration insulation and false ceilings, etc.)

CORK DUST AGGLOMERATES WITHOUT GLUE The chemical compounds of cork are polymerised as an agglutinant.

BLACK AGGLOMERATE SANDWICH WITH NATURAL FIBRES OR OTHER MATERIALS (coconut fibre, neoprene)

AGGLOMERATE PANELS:  On wood, MDF, aluminium and other materials (furniture)

 

 

OTHER FORMATS
COMPOSITES
With synthetic/natural resins
With rubber (joints, parquet flooring, antivibration)
With cardboard waste (tiles, antivibration, parquet flooring)

CORKGEL (silicone + natural granulated cork)

CORK DUST (medical or energy applications)

CORK WOOL (filler for mattresses, sofas, cushions)

CORK PAPER (decoration, fashion)

CORK TEXTILE (leather goods, fashion)

 

Tancar Tancar